Logo First Day Advisory Group

Vrijblijvend sparren hoe ons team jou kan helpen?

Contact informatie

Privacy

Introductie

In dit document leggen wij uit hoe wij omgaan met uw gegevens en de bescherming van uw privacy binnen de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). First Day Advisory Group is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

First Day Advisory Group verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

First Day Advisory Group verwerkt gevoelige persoonsgegevens van klanten alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan bankrekeningnummers, pensioengegevens en financiële bijzonderheden. Deze gegevens zullen na verwerking worden verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

First Day Advisory Group verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van overeengekomen diensten
 • Het leveren van ondersteuning
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • First Day Advisory Group verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

First Day Advisory Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien wij de gegevens niet meer nodig hebben zullen deze worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

First Day Advisory Group verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van First Day Advisory Group maakt gebruik van sessiecookies. Sessiecookies slaan het bezoek aan onze site tijdelijk op en worden bij het sluiten van de browser weer gewist. Dit type cookie slaat geen informatie op over u als gebruiker.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door First Day Advisory Group en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar via info@fdag.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. First Day Advisory Group wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

First Day Advisory Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@fdag.nl.

Contact

First Day Advisory Group
info@fdag.nl